Volg ons ook op: twitterfacebookyoutube Instagram

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor het Zakelijk Netwerk DVV Duiven.

blogs on binary options Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam*
Vul a.u.b. de bedrijfsnaam in

Adres*
Vul a.u.b. het adres in

Postcode*
Vul a.u.b. de postcode in

Plaats*
Vul a.u.b. de plaats in

Aanhef*
Selecteer a.u.b. de juiste aanhef

Voornaam / -letters*
Vul a.u.b. uw voornaam of voorletters in.

Achternaam*
Vul a.u.b. uw achternaam in

Telefoon*
Vul a.u.b. uw telefoonnummer in

E-mail*
Vul a.u.b. uw e-mail adres in.

*
U moet de voorwaarden accepteren

Machtiging

Ondergetekende naam:*
Invalid Input

*
Invalid Input

Incasso per*
Incasso kan alleen per maand

IBAN*
Invalid Input

Datum ondertekening*
Invalid Input

Met het aanmelden als Zakelijk Netwerk DVV Duiven lid DVV gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

trade online Voorwaarden Zakelijk Netwerk lid DVV

A) Looptijd en opzegging
1. Het betreft een overeenkomst van een jaar dat direct ingaat na ontvangst van uw aanmelding
2. het betreft een overeenkomst met stilzwijgende verlenging voor een gelijke periode.

3. Opzegging dient uiterlijk in april van het lopende voetbalseizoen per email te zijn gedaan.
4. Iedere partij is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
a) de wederpartij tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; Voor zover de nakoming niet blijvend mogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid tot ontbinding pas indien nakoming van de verplichtingen uitblijft na verloop van een bij een schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn. 
b) de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement is verklaard dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt, behoudens overname van deze wederpartij door derden; 
c) door overmacht, regelgeving van overheidswege daaronder begrepen, het beoogde doel van deze overeenkomst onbereikbaar wordt; 
d) de wederpartij handelingen verricht of nalaat waardoor de goede naam van de andere partij in ernstige mate geschaad dreigt te worden.
5. De beëindiging of de ontbinding van deze overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen, zoals - maar niet beperkt tot - het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter.
B) Betaling
1. Betaling per maand vooraf. Hierin is inbegrepen de eerste aanschaf en opmaak van het bord.
2. DVV is gerechtigd bij wanbetaling 25 euro administratiekosten en wettelijke rente in rekening te brengen.
3. DVV mag het lidmaatschapsgeld jaarlijks op basis van het CPI (Consumenten Prijs Index) verhogen.
C) Commercie en Pr
1. Jaaractiviteit, hapje en drankje tijdens thuiswedstrijden DVV1, 2 seizoenkaarten, drie meter bord langs hoofdveld
2. U kunt bij scoor je korting een aanbod doen aan leden en andere business club leden.
3. DVV ontvangt van u het bedrijfslogo (digitaal) voor publicatie doeleinden op website en mediasysteem
4. DVV nodigt u graag uit ons per email te laten weten wat wij voor u kunnen plaatsen.
5. Partijen over en weer gerechtigd zijn om elkaars merk en/of handelsnaam te gebruiken in communicatie-uitingen over deze sponsoring. Hierbij zullen de geldende huisstijlregels van partijen in acht worden genomen.
6) gebruik van logo’s en dergelijke voor o.a. merchandising alleen na schriftelijke toestemming.
D) Overig
1. Overdraagbaarheid: het is partijen niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, de rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
2) Geheimhouding: het is partijen niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, (onderdelen van) de inhoud van deze overeenkomst aan derden kenbaar te maken, tenzij de wet daartoe verplicht of tenzij deze gegevens, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid zijn.
3) Exclusiviteit: DVV geeft Business club leden geen branche exclusiviteit. Tenzij het Business Club lidmaatschap onderdeel vormt van een hoofdsponsorschap bij DVV.
4) Slotbepalingen: deze overeenkomst bevat alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkaar met betrekking tot het lidmaatschap. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn pas geldend indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
5) Toepasselijk recht en geschillen: op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, tenzij partijen een andere vorm van geschilbeslechting overeenkomen.

 

 

Aldus overeengekomen door akkoord te gaan met de Voorwaarden en het aanmelden als lid Zakelijk Netwerk DVV via de DVV website.