Volg ons ook op: twitterfacebookyoutube Instagram

2017-10-18

De organisatiestructuur is hier  te downloaden.

2017-10-18

Hier wordt beschreven hoe de taken en verantwoordelijkheden bij DVV georganiseerd zijn.

Dit is onderverdeeld in:

 • Verantwoordelijkheden
 • Commissies
 • Werkzaamheden van de commissies 
 • Organigram

Contactgegevens

Voor namen en hun contactgegevens zie menu bij 'Contact'

  binary option robot fake Algemene Ledenvergadering 

 De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen DVV en wordt gevormd door alle DVV leden. Ook de ouders van jeugdleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV wordt jaarlijks in november gehouden en dat doen wij in het DVV clubhuis. Naast een terugblik, wordt er ook vooruitgekeken en eventueel bepaalde zaken door het DVV bestuur ter besluitvorming aan de leden voorgelegd. Hier worden dus keuzes, die voor alle leden bindend zijn! Denk hierbij aan onderwerpen op het gebied van accommodatie, contributie, kleding en voetbalzaken. 

binary options negatives Bestuurlijk 

Het bestuur van DVV is door de Algemene Leden Vergadering gedelegeerd aan ‘het dagelijks bestuur’ (hierna te noemen: DVV bestuur). Het DVV bestuur formuleert vanuit 'ons geloof' (de visie en missie) het DVV beleid en stelt in samenspraak met de managers de onderliggende doelen en tijdpad vast. 

free demo account for binary options trading Operationeel 

De operationele taken en verantwoordelijkheden welke uit het DVV beleid en onderliggende doelen en tijdpad voortvloeien, zijn vanuit het bestuur gedelegeerd aan de managers en hun commissie. De managers en alle mensen die binnen de diverse DVV commissies actief zijn, zorgen voor de uitvoer en verdere ontwikkeling van de operationele taken binnen de vereniging.
Heb je vragen, richt je dan eerst tot hen.
 

iq option broker Iedereen 

Samen met alle leden, ouders en vrijwilligers zijn wij verantwoordelijk dat wij streven naar een leuke, mooie, veilige, leerzame en goed georganiseerde vereniging waar iedereen proactief zijn bijdrage aan levert. Onderga het niet, maar wordt onderdeel van onze mooie vereniging. DVV-ers hebben gedragsregels hoe met elkaar om te gaan. Voor meer informatie zie de DVV gedragscode in het menu bij ‘Fair Play’. 

regulated binary options brokers list School – Maatschappelijke stage 

Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage bij DVV doen. Binnen nagenoeg alle commissies is er werk dat onder maatschappelijke stage kan vallen. Meer weten? Vraag hiernaar bij P&O (dit kan per email) of bij de manager van een commissie.  

 

2017-10-18

De commissies vormen het ‘bottenstelsel en de spieren‘ van DVV. Zonder de commissies en haar werkzaamheden is het onmogelijk DVV te laten bewegen, het hart te laten tikken en dus te laten leven. Met welke energie en gezondheid DVV leeft, wordt door de gezamenlijke inzet van onder meer spelers, ouders en vrijwilligers bepaald. Of te wel: jij bent heel belangrijk en hard nodig om DVV optimaal te laten leven en vitaal te houden! 

De commissies op een rij

Om dit te bereiken vormen de onderstaande commissies het ‘bottenstelsel en de spieren‘ van DVV:

 • Accommodatie
 • Activiteiten
 • Administratie
 • Bestuur
 • Clubbladredactie
 • Coördinatoren
 • Fair Play
 • Kantine
 • Kleding
 • Media Innovatie Team (o.a.: website, social media en beheer van hard- en software)
 • Medische zaken
 • Opleiding
 • Personeel & Organisatie
 • Scheidsrechters (arbitrage)
 • Sponsoring
 • Toernooien
 • Voetbal Jeugd
 • Voetbal Senioren
 • Wedstrijdsecretariaat

Voor namen en hun contactgegevens zie Menu bij Contact'.

fff Hieronder tref jij per commissie een korte beschrijving van hun takenpakket aan.

1 Accommodatie

De accommodatiecommissie is een groep vrijwilligers die zich onder meer bezig houdt met:

 • het toonbaar maken en toonbaar houden van het sportpark, voorbeelden zijn:
  • het onderhoud aan het groen, snoeien en onkruidbestrijding;
  • het grotendeels zelf onderhouden van de paden en de gebouwen.
 • het repareren en onderhouden van materialen welke nodig zijn om het voetbal mogelijk te maken;
 • het zorgen dat er op zaterdag en zondag bezetting in de accommodatie is om de elftallen te voorzien van materialen om te voetballen (kleedkamer, veld, bal, hesjes etc.) en in de rust de spelers en begeleiding te voorzien van limonade, thee of koffie;
 • ook het reserveren van vergaderruimte voor bijvoorbeeld overleg met spelers, begeleiding en opleiding, kun jij via de accommodatiecommissie regelen.

2 Activiteiten

De activiteitencommissie bestaat uit een groep vrijwilligers die diverse activiteiten voor de DVV leden organiseren. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van de Grote clubactie, kijken naar een ‘WK-voetbalwedstrijd’ in het clubhuis, vrijwilligersavond, sinterklaasfeest, kersttoernooi, het eren van de kampioenen en nog veel meer.

3 Administratie 

De DVV administratie is onder te verdelen in de financiële administratie en de ledenadministratie. De financiële administratie wordt door de penningmeester (bestuurslid) van DVV verzorgd. De ALV stelt jaarlijks een kascommissie samen die 1x per jaar een aantal uur samen met de penningmeester samen gaat zitten om de cijfers te controleren en uitleg te vragen.

De ledenadministratie heeft onder andere de verantwoordelijkheid van het verwerken van aan- en afmelden en de communicatie hieromtrent met het betreffende lid en de DVV coördinator. Daarnaast verzorgt de ledenadministratie het innen van de contributie van het lidmaatschap alsmede het innen van de borg en maandbijdrage van het kledingfonds.

4 Bestuur

Het bestuur komt periodiek bij elkaar om het overkoepelende beleid en operationele resultaten te bespreken. Daarnaast heeft elk bestuurslid een eigen portefeuille waarvoor men eindverantwoordelijk is. Dit betekent dat zij voor dat onderdeel primair het aanspreekpunt is voor de manager alsmede voor het (mede)ontwikkelen van visie en beleid over dit onderwerp. Het bestuurslid moet toetsen dat het in lijn met ons geloof is (Missie en visie). 
Bovendien heeft zij als bestuurder een officiële rol bij interne en externe bijzondere gelegenheden als de Algemene Leden Vergadering, bestuursdienst bij DVV 1 en naar de stakeholders als gemeente.

5 Clubblad redactie

De Clubbladredactie verzorgt per jaar 4 tot 6 uitgaven van het officiële clubblad van DVV te weten ‘ de DVV Post’. Tevens draagt de redactie zorg voor de vormgeving en samenstelling van het Bewaarnummer en schrijft en bedenkt dus niet de teksten! Inhoudelijk bepaal jij als lid wat er opgenomen wordt door stukjes en foto’s in te sturen naar de clubbladredactie. Ook het bestuur en managers hebben een rol bij de inhoud van de onderwerpen en teksten. De clubbladredactie vergadert 12x per jaar, telkens voorafgaand aan en volgend op het verschijnen van een DVV Post.

6 Coördinatoren

De coördinator:

 • is verantwoordelijk voor het voetbalwelzijn van de kinderen binnen zijn of haar leeftijdscategorie. 
 • stelt op basis van de waarneming van de hoofdtrainer, leider/trainers en scouts de recreatieteams samen. 
 • zoekt kader voor de teams (trainer, leider, coach) en fungeert als vraagbaak voor het kader. 
 • assisteert de hoofdtrainer bij het samenstellen van de selectieteams.

Daarnaast bemiddelt de coördinator bij geschillen tussen ouders en kader. In voorkomende gevallen kan hij besluiten de manager, bestuur en/of Fair Play commissie in te schakelen.
Daarnaast is de coördinator verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarplanning en stemt dit af met de andere coördinatoren en de hoofd coördinator. De coördinator bewaakt deze jaarplanning en ziet toe dat alle partijen hun werkzaamheden tijdig uitvoeren.

De coördinatoren vormen een team waarbij de hoofd coördinator eind verantwoordelijk is. De hoofd coördinator maakt deel uit van de ‘JVC’ en van ‘het Bestuur en Managers overleg’.

7 Fair Play

Het bestuur heeft een Fair-Play commissie benoemd. Deze commissie functioneert als een ad-hoc commissie, die op basis van aangegeven zaken bijeenkomt. Over het algemeen zijn dit zaken die in eerste instantie niet door de leiders/trainers, coördinatoren en managers opgelost kunnen worden. Manager P&O is voorzitter van de Fair-Play commissie. Het Fair-Play beleidsplan is op te vragen bij de secretaris.

8 Kantine (clubhuis) 

De kantine draait op basis van vrijwilligheid, maar wel conform afspraak is afspraak. Er zijn een aantal vaste leden, die zich met het beheer en gebruik van de kantine bezig houden. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de inkopen, de roosters voor kantinediensten, de schoonmaak en uiteraard de financiële kant. Een schoon clubhuis is een belangrijk visitekaartje en er wordt ook verwacht dat leden en gasten zijn eigen zaken die hij achterlaat opruimt voordat hij van zijn plaats wegloopt.

Kantinedienst kan door iedereen vanaf 16 jaar gedaan worden. De taken zijn onder meer de verkoop van koffie, thee, bier, snoep en dergelijke. 

9 Kleding

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en inname van alle DVV kleding vallende onder het kledingfonds. De leden van de kledingcommissie hebben elk een eigen leeftijdscategorie waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Met elkaar beantwoorden zij de mails en hebben zij periodiek een inloopavond voor de leden voor het stellen van vragen, kleding te laten zien en kleding te ruilen.

10 Media Innovatie Team

DVV heeft onder meer een eigen website, Facebook pagina, You Tube kanaal, Twitter en Foursquare. De website heeft een openbaar deel voor geïnteresseerde supporters, verenigingen, leden en andere stakeholders en daarnaast een deel achter een login speciaal voor kader en leden (ouders).Doelstelling van het MIT is te innoveren, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan informatievoorziening, het promoten van DVV en van haar sponsoren. Daarnaast verzorgt het Media Innovatie Team het mediascherm en het systeembeheer van de hardware en software, waaronder de computers op het wedstrijdsecretariaat. Maar ook de uitgifte van emailadressen en inlog behoort tot het takenpakket.

11 Medische zaken

1e behandellijn

De medische verzorging heeft binnen voetbalvereniging DVV een tweetal behandelkamers (EHBO kamer en een moderne fysiotherapiekamer met zwevende vloer). In de 1e lijn kan een geblesseerde speler/speelster terecht bij een team van sportmasseurs en EHBO-ers.

EHBO
Ook probeert DVV op trainingsavonden, wedstrijddagen en toernooidagen voldoende gediplomeerde EHBO-ers aanwezig te hebben op het DVV sport complex. Ook leid DVV elk jaar mensen op voor ‘eerste hulp bij sportblessures’.

AED
Een AED is bij DVV aanwezig en hangt bij de beheerder in de kleedaccommodatie. Jaarlijks is er een AED-training voor mensen die EHBO-er zijn en/of het certificaat ‘eerste hulp bij sportblessures’ hebben behaald.

2e behandellijn

Doorverwijzing en ondersteuning bij Aerofit en een behandelaar of arts zal zeker gebeuren in geval er sprake is van hersteltraining of kwetsuur of breuk.

Noot: de verantwoordelijkheid blijft altijd bij de speler/ouder over hoe om te gaan met de blessure en wel of niet raadplegen van andere specialisten. Ons advies is serieus om te gaan met het voorkomen van blessures en zorgvuldig om te gaan met herstel en het raadplegen van de juiste professionals om erger te voorkomen.

12 Opleiding

DVV is een erkend opleidingsinstituut dat zowel interne begeleiding en opleidingen organiseert. Wij organiseren met eigen mensen interne opleidingen en begeleiding, maar kopen op veel onderdelen ook opleidingen in. Denk bij het inkopen van opleidingen aan EHBO en Eerste hulp bij sportblessures, maar ook aan train the trainer sessies bij de Rene Meulensteen Techniek Academy en scheidrechter en trainersopleidingen bij de KNVB. Opleiden wordt gezien als één van de manieren om de doelstelling van DVV te bereiken.
In dat kader verwacht het bestuur van DVV van het leidinggevende kader, de trainers/begeleiders, vrijwilligers dat zij over de juiste scholing/deskundigheid beschikken dan wel bereid zijn deze te verwerven en te behouden.

De manager inventariseert jaarlijks binnen zijn aandachtsgebied de behoefte aan opleidingen/cursussen. Het team zorgt onder meer voor de planning, materialen, trainers en uitnodigingen.
Hierbij laat hij zich met betrekking tot voetbal gerelateerde opleidingen/cursussen adviseren door de verantwoordelijke mensen binnen voetbalzaken jeugd en senioren.

13 Personeel en Organisatie (P&O)

P&O heeft de taak de managers en coördinatoren te ondersteunen zoals bij het opstellen van functiebeschrijvingen, werving en selectie van vrijwilligers en het opstellen van contracten.
Daarnaast heeft P&O een belangrijke taak bij de ontwikkeling van nieuw beleid op het gebied van het vrijwilligersbeleid.

De uitvoering en vormgeving van het vrijwilligersbeleid is voor een belangrijk deel een taak voor managers en coördinatoren bij DVV, maar wordt gecoördineerd vanuit P&O.

14 Scheidsrechters (arbitrage)

De scheidsrechterscommissie draagt onder meer zorg voor opleiding, begeleiding en permanente educatie voor iedereen die scheidsrechter wil zijn. Daarnaast bepaalt de scheidsrechterscommissie welke gediplomeerde scheidsrechter voor welke wedstrijd bij DVV wordt ingezet. Er zijn begeleiders die met name de startende en jeugdige scheidsrechters begeleiden en samen met hen de wedstrijd en omstandigheden evalueren. Ook verzorgt de scheidsrechterscommissie regelmatig spelregelavonden.

Bovendien is de scheidsrechterscommissie de initiator voor het verbeteren van de omstandigheden. Denk hierbij aan kleding en materialen voor de gediplomeerde scheidsrechters, maar ook voor de goedwillende ouder/leider voor de wedstrijd waar geen scheidsrechter aan toegewezen is met een fluitje en een hesje dat te verkrijgen in het wedstrijdsecretariaat bij de wedstrijdcoördinator.

15 Sponsoring

De sponsorcommissie draagt zorg voor alle zaken rondom bedrijven, instellingen, instanties en particulieren die in ruil voor marketing-uitingen DVV wil bijstaan in een bijdrage in natura of geld. De sponsorcommissie komt periodiek bij elkaar. Er zijn verschillende taken binnen de sponsorcommissie van administratie, organiseren van evenementen, relatiebeheer en acquisitie. Daarnaast coördineert de sponsorcommissie de feitelijke afspraken met sponsoren zoals het ophangen van reclameborden, drukken van logo’s op kleding en plaatsen van advertenties in het clubblad en op de website.

Het sponsorhome dat bij elke competitie thuiswedstrijd van DVV 1 een uur voorafgaand van de wedstrijd opengaat, wordt gecoördineerd door de sponsorcommissie. Zij zorgen onder meer voor een gastvrouw/gastheer. De kantine draagt zorg voor het gevuld houden van de koelkast en voor het hapje na de wedstrijd.

16 Toernooi commissie

De toernooicommissie organiseert jaarlijks diverse toernooien. Voorbeeld is het zomertoernooi (eind mei/ begin juni) voor mini’s, meisjesteams, D pupillen, E pupillen en F pupillen. Er is voor DVV jeugdspelers ook ieder jaar een kersttoernooi. Dit is een zaaltoernooi in de kerstvakantie.

De toernooicommissie draagt onder meer zorg voor het organiseren van het evenement, uitnodigen, het leuk aankleden van de accommodatie en de dag organisatie. Per evenement kunnen er andere vrijwilligers deelnemen aan de organisatie, denk hierbij aan het bijhouden van de score en de stand, het ophangen van vaantjes, het bakken van hamburgers en dergelijke.

17 Voetbal Technische Zaken Jeugd (VTZJ)

De commissie VTZ Jeugd werkt zelfstandig binnen DVV onder gedelegeerde verantwoordelijkheid van het bestuurslid Voetbalzaken. De VTZJ moet zorg dragen voor een beter functioneren van het voetbal technisch gedeelte en de organisatie van de jeugdafdeling en fijn afstemming met het Senioren Voetbal van DVV.

Zij stellen het voetbalbeleidsplan op en dragen zorg voor de actualisering hiervan.
Ook zijn zij verantwoordelijk voor het innoveren, selectiebeleid, aanstellen en ontslaan van trainers, bepalen van de opleidingsbehoefte, het prioriteren van de benodigde middelen om het voetbal mogelijk te maken en te verbeteren.

Bovendien dragen zij zorg voor de communicatie van bovenstaande binnen het voetbalkader en indien nodig naar alle leden en stakeholders van DVV.

18 Senioren voetbal

Selectie voetbal

Heren 1, Jong DVV en Dames 1 zijn de standaard selectie teams binnen het senioren voetbal. Indien gewenst en van jaar tot jaar bekeken, kan Heren 3 als extra selectie team worden toegevoegd. Verantwoordelijk voor het selectiebeleid en de organisatie en uitvoer hiervan is de Manager Voetbal Technische Zaken Senioren.

Recreatie voetbal

De coördinator Voetbal Zaken Senioren Recreatief draagt zorg de jaarlijkse en tussentijdse indeling van de teams. Hiertoe onderhoud de coördinator contact met de leiders en trainers van de teams over de gang van zaken tijdens het seizoen.
Ook maakt hij het rooster voor het draaien van de beheersdiensten in de kleedaccommodatie op de zaterdag en zondag, waaraan de senioren deelnemen.

20 Wedstrijdsecretariaat

Alles wat met het plannen en spelen van wedstrijden te maken heeft, d.w.z. veld-, competitie-, zaal- en oefenwedstrijden, wordt gecoördineerd door de wedstrijdsecretarissen.
Zij zorgen voor publicatie van de wedstrijden, het voorbereiden van de wedstrijdformulieren en het vastleggen van de uitslagen.

Het wedstrijdsecretariaat is opgedeeld in:

 • Senioren/Dames
 • Junioren
 • Pupillen

De wedstrijdsecretaris is het communicatiekanaal van de club naar de KNVB met betrekking tot wedstrijdzaken. Binnen DVV zijn (in principe) de Coördinatoren van de verschillende categorieën teams het aanspreekpunt van de wedstrijdsecretaris. Dit betekent dus dat een trainer/leider contact opneemt met de betreffende coördinator in geval van wedstrijdzaken. Indien noodzakelijk neemt de coördinator hierover weer contact op met de wedstrijdsecretaris.

Wil jij ook meehelpen?

Al het werk in deze commissies worden door vrijwilligers uitgevoerd met als doel om alle leden te kunnen laten voetballen en deel uit te laten maken van een gezellige, veilige en leerzame sociale omgeving. Help hen door je aan te melden bij een van de bovenstaande commissies. De contactgegevens staan vermeld in het menu onder Contact. Vind jij meer dingen leuk of weet jij niet bij wie jij je het beste kunt melden, kun jij altijd met P&O contact opnemen.