iq option make money Volg ons ook op: twitterfacebookyoutube Instagram

2017-10-18

Iedereen kan bij de ‘DVV Fair Play commissie’ melding maken van gedrag dat niet overeenkomt met onderstaande gedragsregels. Ons advies is: probeer indien mogelijk eerst met elkaar te praten en zelf tot een oplossing te komen.

Alle zaken die bij de Fair Play commissie aangedragen worden, zullen vertrouwelijk en vanuit de geest van onderstaande gedragsregels behandeld worden.

In het website Menu bij Contact (Personeelszaken & Fair Play), treft u de contactgegevens van de Fair Play commissie aan.

DVV is blij dat de gemeente Duiven de aanpak van DVV erkend en dit door middel van het uitreiken van een Fair Play certificaat heeft willen benadrukken.

beste binaire opties brokers Voor iedereen!
Onderstaande supporters en gedragsregels zijn van toepassing op iedereen die DVV bezoekt!
Dus niet alleen voor de DVV spelers, maar ook voor DVV kaderleden, mensen die vrijwilligerswerk verrichten, mensen die komen sporten of sport komen kijken of het DVV complex om welke andere reden dan ook komen bezoeken.

iq option binary Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Binnen DVV willen wij aan alle leden een prettige en veilige omgeving bieden om te voetballen. Om dit maximaal te kunnen waarborgen gelden er binnen de vereniging een aantal regels hoe we met elkaar om willen gaan en waaraan ieder lid geacht wordt zich te houden.
Daarnaast hebben we binnen de vereniging een aantal organen waar alle leden een melding kunnen doen in geval er zich binnen de vereniging zaken voordoen waarvan men vindt dat deze niet tot algemeen aanvaardbaar gedrag behoren, zowel wanneer een lid rechtstreeks met zulk soort gedrag te maken krijgt als ook wanneer men getuige van (mogelijk) ongewenst gedrag is.
DVV heeft de volgende organen waar leden een melding kunnen doen in geval er zaken spelen die niet binnen de waarden en normen van de vereniging passen.

  1. De Vertrouwenscontactpersoon
    Waar ieder lid volstrekt vertrouwelijk een melding kan doen. De vertrouwenscontactpersoon kan vervolgens in overleg met de melder nagaan hoe betreffende zaak verder behandeld kan worden.
  2. Het Bestuur
    Voor zaken die spelen en waarvan een lid vindt dat het bestuur op de hoogte moet zijn van betreffend voorval; dit kunnen zaken betreffen omtrent gedrag van leden, vrijwilligers binnen de vereniging die (nog) geen lid zijn en/of bezoekers van DVV. Indien nodig geacht door het bestuur kan nader onderzoek worden ingesteld of direct door het bestuur maatregelen worden genomen om herhaling van gemeld gedrag te voorkomen.

Voor contactgegevens zie de DVV site onder ‘Contact à Contact info’.

Naast de mogelijkheid om achteraf bij bovenstaande organen melding te doen van ongewenst gedrag wil DVV ook vooraf maximaal bewerkstelligen dat er geen ongewenst gedrag optreedt. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld ongewenst gedrag in een gezagsverhouding leiding – jeugdlid en de omgang met kwetsbare groepen of leden binnen de vereniging.
DVV is toegelaten tot de regeling gratis VOG. De Overheid biedt daarom DVV de mogelijkheid aan de juiste voorwaarden op gebied van preventie te voldoen, om voor ieder lid kosteloos een VOG aan te vragen.
De VOG is een verklaring die DVV dus kosteloos kan aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (MVJ) en waarin verklaard wordt dat na onderzoek door MVJ op vooraf aangegeven aspecten met betrekking tot betreffende persoon geen bezwaren gebleken zijn voor het uitvoeren van de beoogde functie binnen de vereniging.

De aspecten waarop getoetst zal worden zijn de aspecten onder categorie 8, Personen, van de VOG:
84: belast zijn met de zorg voor minderjarigen
85: belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen zoals mensen met een handicap.

DVV vraagt voor alle vrijwilligers die een kaderfunctie uitoefenen binnen de jeugd een VOG aan. Uitgangspunt is hierbij dat ieder kaderlid ook werkelijk lid is van DVV. Na het aanmelden door DVV ontvangt men een e-mail (zie ook uitleg hieronder) waarin wordt aangegeven hoe men een VOG kan aanvragen t.b.v. de kaderrol bij DVV. Na een aantal weken ontvangt men vervolgens de VOG thuis. Een kopie van de VOG moet direct na ontvangst aan deLedenadministrateur van DVV worden aangeboden.
Wellicht ten overvloede willen we hierbij wel vermelden dat het aanvragen van een VOG voor jeugdkaderleden een algemeen karakter heeft en niet is gebaseerd op enige (negatieve) ervaring met thans aanwezige kaderleden. Het dient uitsluitend het preventieve doel dat wij als vereniging goed en binnen de algemene waarden en normen willen handelen. Op deze wijze zorgen we er voor dat alle kaderleden op dezelfde wijze worden behandeld.
Invoering van de VOG vindt m.i.v. seizoen 2015/2016 plaats. Jeugdkader dat vanaf 1-1-2016 geen geldige VOG bij DVV heeft ingeleverd kan en mag geen jeugdkader functie meer uitoefenen. Het is van belang dat het betreffende DVV lid beschikt over een DigiD. Hiermee communiceert het DVV-lid met MVJ.
M.i.v. seizoen 2017-2018 moeten ook alle vrijwilligers die vallen onder de commissie Medische Zaken in het bezit zijn van een geldige VOG.

De geldigheidsduur van een VOG is door het DVV bestuur vastgesteld op maximaal 3 jaar. Deze is dus geldig in het seizoen van aanvraag en de twee opvolgende seizoenen. Daarna moet er dus een nieuw document worden aangevraagd.

Indien men vragen heeft over deze procedure met betrekking tot de VOG dan kan men zich wenden tot de ledenadministratie, de vertrouwenscontactpersoon of eventueel het bestuur.

opzioni binarie legali in noi Supporters Spelregels

Naast spelers heeft DVV de overtuiging dat supporters ook spelregels hebben, in de basis betekent dit: 

  • Benader het positief!
  • Neem niet de rol van de coach over!
  • Respecteer het besluit van de scheidsrechter!

Wij geloven dat Voetbal leuker en beter wordt als de supporter positief op zijn omgeving reageert!

win binary options trading Gedragsregels Voetbalvereniging DVV - Duiven

DVV staat voor ‘Door Vriendschap Vooruit’. Dit dragen wij onder meer uit met onze kernwaarden: Betrokken, Ambitieus en Sportief. 

Voor alle duidelijkheid en transparantie heeft DVV gedragsregels opgesteld. De gedragsregels geven aan welk gedrag bij DVV wenselijk is en dus wat jij van een ander mag verwachten en wat de ander van jou mag verwachten!
Echter, handel in de aard en met gezond verstand van wat hier staat beschreven. Het is zeker geen uitputtende lijst.

In het leven en ook in en rond het voetbalveld draait het vooral om respect. De gedragsregels zijn dan ook rondom dit thema opgesteld. De zeven oranje gedragsregels zijn:

1. Respect voor jezelf
Respect opbrengen voor anderen en voor regels en beslissingen begint met respect voor jezelf als mens en als lid van de vereniging DVV. Als lid van de vereniging tel je mee. Iedereen heeft het recht om zich welkom te voelen binnen de vereniging en met respect te worden behandeld.

2. Respect voor anderen
Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Verbaal en fysiek geweld, grove beledigingen aan het adres van leden, bezoekers, tegenstanders, scheidsrechters en andere derden wordt niet geaccepteerd. (Seksuele) intimidatie en/of discriminatie jegens wie dan ook wordt nooit getolereerd. Leden van DVV gedragen zich op ons Sportcomplex als gastheer ten opzichte van anderen.

3. Respect voor leden onderling
Onderlinge communicatie dient te geschieden op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Vanzelfsprekend is het leuk om spelers aan te moedigen, doe dit op een positieve manier zonder anderen af te kraken of je met de gekozen tactiek van de coach te bemoeien.

4. Respect voor eigen en andermans bezittingen
Leden van DVV zijn aansprakelijk voor schade door hem of haar aangericht.
Tevens zien onze leden er op toe dat anderen niet in de kleedkamers en/of op het veld komen, als deze daar niet behoren te zijn!
Ook zien leden, kader, vrijwilligers, maar ook de ouders en andere spelers toe op een juist gedrag in de kleedkamer en daarbuiten. Ook behoort het schoon achterlaten van de kleedkamer tot de verantwoordelijkheid van het gehele team. Dit alles geldt zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden. Afval (waaronder lege flesjes en sigaretten) wordt in de daarvoor geplaatste afvalcontainers gedaan en niet op het complex weggegooid. DVV is van mening dat leden van DVV afval ook buiten het complex niet weg moeten gooien, maar het afval moeten bewaren totdat zij in de gelegenheid zijn dit in een afvalcontainer te gooien.

5. Respect voor elkaars gezondheid
Leden van DVV zullen de rookverboden in de kleedruimtes en clubgebouw, zowel bij thuis als uitwedstrijden respecteren. Tevens is het gebruik van soft- en harddrugs ten strengste verboden. Alcoholgebruik onder de 16 wordt niet toegestaan. Verder wordt, vooral bij de 16+ jeugd, een beperkt alcohol gebruik voorgestaan.

6. Respect voor de vereniging
Leden van DVV zullen zich te allen tijde aan de binnen de club geldende regels houden. Ieder verenigingslid leeft deze regels na en dient een ander, indien aan de orde, aan te spreken op wangedrag. Onder wangedrag wordt verstaan vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten. Tevens dient ongeoorloofd gedrag gemeld te worden aan leider, manager of bij een van de bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen. Indien jij het passender en makkelijker vindt, mag jij de melding ook direct bij de Fair Play commissie doen.

7. Respect voor opgelegde sancties
Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging en/of KNVB opgelegde sanctie naar aanleiding van een gepleegde overtreding. In de regel verhaalt de vereniging de door de KNVB opgelegde boete en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende lid.

Melden van ongewenst gedrag en handelen
Als je bij een van de Oranje gedrag en Supportersregels dit niet zo ervaart, meldt dit bij jouw leider/manager en/of bij de Fair Play commissie. Zij zullen zorg dragen voor onderzoek en indien nodig voor passende maatregelen.

DVV Gedragscode

1 oktober 2010